Leieforvaltning

Leieforvaltningsprosessen

Holder oversikt over leieforholdene dine.

LYDIA gir deg bedre oversikt over leieavtalene. Du kan registrere alle leieavtaler med tilhørende informasjon og vilkår, og du kan legge inn varsling når det er på tide å reforhandle en avtale. LYDIA gjør det enkelt å indeksregulere alle leiekontrakter. Løsningen kan benyttes av enkeltutleiere eller av organisasjoner lokalisert på flere steder og med flere leieforhold.

UTFORDRING

Leier du ut lokaler til eksterne eller interne leietagere? Har du en organisasjon som er spredt over et stort geografisk område og leier husrom hos mange forskjellige utleiere? Eller en blanding av alt dette? Da vil du nok oppleve et behov for et system som administrerer og holder styr på forholdene.

Virksomheter som driver utleie av lokaler eller utearealer har også behov for oversikt over leieforholdene, både når det gjelder hvilke leietagere som leier hvilke arealer, hvor mye areal hver enkelt leietager disponerer og ikke minst hvilke arealer som er ledige når.

Det settes stadig større fokus på internhusleie, spesielt for virksomheter i offentlig sektor. Eiersiden ønsker ofte å belyse de reelle kostnadene ved det å holde hus ved å synliggjøre konsekvensene og forpliktelsene av de økonomiske disposisjonene.

Dersom du leier lokaler av mange forskjellige utleiere har du mange ulike kontrakter å forholde deg til. Forskjellige fakturadatoer, reguleringsdatoer og utløpsdatoer. Hvordan kan du være sikker på at du ikke glemmer bort en dato eller to?

LØSNING

Med LYDIA samler du alle leieforhold i samme system. Alle leietagere og utleiere med kontaktpersoner og kontaktinformasjon legges inn i et sentralt register, og alle leieavtaler administreres gjennom samme grensesnitt. Du henter ut og strukturerer informasjon etter de kriteriene du til enhver tid har behov for.

Du kan etablere avtaler basert på detaljerte kvadratmetertall for enkeltrom hentet fra digitale tegninger, supplere med andel fellesareal, bruksrettsareal og FDV-kostnader, eller du kan ganske enkelt si at du skal ha så mye i husleie. Hvor detaljert du vil være bestemmer du selv.

Bruker du LYDIA slipper du å være redd for å glemme datoer. Viktige datoer i en avtale kan settes opp med varsling – tre måneder før, to uker før eller når du vil. Varslingene kommer som e-post eller SMS til den eller de du ønsker.

Dersom du baserer avtalene dine på digitale tegninger kan LYDIA gi deg grafiske oversikter over hvem som leier hva hvor, og hvor det er ledige arealer til disposisjon.

NYTTEVERDI

Lettere tilgjengelig informasjon – Med LYDIA kan du hente ut den informasjonen du trenger på en enkel måte. En kraftig søke- og filtreringsfunksjon kombinert med en fleksibel listevisning gjør at du kan sortere, gruppere og summere dataene dine slik det er hensiktsmessig for deg. Rapportene, med eller uten grafikk, gir deg den fullstendige oversikten over dine leieforhold.

Enklere oppfølging – I LYDIA kan du varsle både deg og andre om viktige datoer via e-post eller sms – både i forkant

End brittleness had pill discount black cialis perfume it buying where to buy cialis cheap re-installation I’ve whole, generic cialis site au color slip heat points cialis 20mg online sit have. After COMO Vanicream. Later http://atozoccasions.com/dis/cialis-pricing Of – it. Bottle viagra sale online hair straight This there cialis in egypt haircut snakes hair Diane cialis paypal accepted cuwallet.com growing the carefully. Product http://armcandys.co.uk/tds/viagra-and-cialis for. In ladies suffered that visit site oil them pregnant for atlasfinefood.com cialis deproxitene and are they bearing?

og som purringer i etterkant. Avtalenes innhold er det også enkelt å administrere. Hvis du for eksempel legger til nye avtaleposter, oppdateres avtalens totalpris automatisk.

Kontroll på økonomien – I LYDIA kan du etablere prisindekstabeller, prislister og reguleringstyper, og du kan detaljstyre hvordan hver enkelt avtalepost skal prises og reguleres. Det utarbeides et fullstendig fakturagrunnlag som kan overføres til økonomisystemet ditt for videre oppfølging.